Type: Instrumental

Key: Em

BPM: 160

 

Chord Chart

Sequence 1 - intro

| Em | G - A - B | [4x]

|D | D| C - C# D | . . . . |

 

Sequence 2

| G | Em | Am | D | [4x]

 

Sequence 3

|G | D | C | C |

|G | D | C | D |

 

Sequence 4

| Em | D | C | D | [4x]

 

Sequence 5

| G | Em | A | D | [2x]

 

Sequence 6

| C | G | C | G | C | G | D | D |

 

Sequence 7 - beakdown

| Em - Em - D - Em | pause |

| Em - Em - D - Em | . . Em - D - C | D |

 

Sequence 8

| Em | B | C | D | [2]

| Em | B | C | D | [6]

| Em | . . . . |

 

Sequence 9

| Em | G - A - B | [4x]

 

Sequence 10

| Em | C | D | Em | [2x]

 

Sequence 11

| Em | C | D | Em | [4x]

 

Sequence 12 - outro

| D | E - D - E | E - D - E |

Chord Chart - Stepping Stones